Jak žádat o nadační příspěvek

Nadační fond Kalich poskytuje nadační příspěvky neziskovým organizacím v průběhu celého roku.

Schválení žádosti a rozhodnutí o výši poskytnutého finančního příspěvku je v kompetenci správní rady NF Kalich.

Podpora musí být směřována na podporu aktivit realizovaných na Litoměřicku, Roudnicku a Slánsku.

Žadatel smí v daném roce na jeden projekt/jednu akci podat pouze jednu žádost o dotaci.

Co je třeba udělat?

 • Vyplnit žádost o nadační příspěvek a adresovat ji správní radě NF Kalich na e-mail: nadacnifondkalich@seznam.cz. Formulář žádosti ke stažení ve formátech .xls a .pdf je níže.
 • V případě schválení žádosti bude žadatel vyrozuměn o výši poskytnuté podpory
 • Dojde k sepsání darovací smlouvy a následně do 30 dnů od podepsání k poskytnutí finančního daru, přičemž každá ze stran obdrží dva podepsané originály darovací smlouvy
 • Obdarovaný je povinen v rámci akce/projektu propagovat Nadační fond Kalich jako dárce, užít a prezentovat jeho logo na propagačních materiálech (logo ke stažení ZDE)
 • V případě, že projekt nebude z nějakého důvodu realizován, je obdarovaný povinen poskytovatele daru o této skutečnosti informovat a darovanou částku vrátit na jeho účet

Mezi žadatele, které NF podporuje, patří:

 • Spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Ústavy
 • Církevní organizace, Evidované církevní právnické organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Obce, města
 • Fyzické osoby